sobota, 22 lipca 2017

(117) Szkółka: Zewnętrzny dźwięk niepostrzeżony czuciem

Dźwięk ognia i wody, dźwięk bębna i dzwonka itp.

Uwaga. To czucie w obecnym ujęciu nie oznacza czucia uchem, a czucie duszą. Mówiąc więc o wewnętrznym dźwięku postrzeżonym czuciem, możemy rozumieć słowa ze znaczeniem, a w przypadku zewnętrznego dźwięku niepostrzeżonego czuciem – słowa bez znaczeń. To tak jakby dźwięki duchowe i żywiołowe, dźwięki myślowe i zmysłowe, dźwięki nadprzyrodzone i przyrodzone.

Takie jeszcze rozumienie określeń: postrzeżony czuciem (shes pas zin pa) i niepostrzeżony czuciem (shes pas ma zin pa) – zauważony i niezauważony, pojęty i niepojęty.

poniedziałek, 17 lipca 2017

(116) Szkółka: Wewnętrzny dźwięk postrzeżony czuciem

Słowo syna człowieczego i głos smoka itp.

Uwaga. Słowo przełożone jako syn człowieczy to tyb. ciebu (skyes bu), odpowiednik sanskryckiego purusza (purua). Oba te określenia oznaczają albo człowieka, albo istotę duchową, kogoś na podobieństwo Boga (por. hebr. bar ĕnāš, ḇen adam, gr. ho hyios tu anthrōpu). Pozwolono sobie na takie tłumaczenie z dwóch względów – znaczeniowego i językowego. Znaczeniowo już powiedziano, że oznacza albo człowieka albo istotę duchową. Językowo pierwszy człon cie (skyes) oznacza stworzonego lub człowieka, a drugi człon pu (bu)dziecko albo syna.

Jeszcze uwaga odnośnie głosu smoka ('brug sgra). To określenie równie dobrze można przełożyć jako dźwięk pioruna albo zwyczajnie grzmot. Tutaj jednakże ze względu znaczeniowego, ponieważ mowa jest o dźwięku wewnętrznym, postrzeganym przez czucie, słowo druk ('brug) odczytujemy jako smok (jedno ze znaczeń słowa 'brug) i rozumiemy tego smoka jako nieczystego ducha, wroga człowieka.

piątek, 14 lipca 2017

Nieustraszoności

Cztery nieustraszoności świętych są takie:

nie bać się znającego wszystkie słowa,
nie bać się objawiającego wszystkie słowa,
nie bać się wejść na nieciemną drogę,
nie bać się trwać w poznaniu wyczerpanym ze skażeń.

Thabs sna tshogs kyis 'dul ba'i mdor bsdus chen po (Wielkie streszczenie pokuty na rozmaite sposoby) w bsDus pa'i rgyud kyi rgyal po Dus kyi 'Khor lo'i 'grel bshad rtsa ba'i rgyud kyi rjes su 'jug pa stong phrag bcu gnyis pa Dri ma med pa'i 'od ces bya ba (Król zebranych dziedzictw. Dwanaście tysięcy zastosowań zasadniczego dziedzictwa wyjaśniającego Koło Czasu (Kalaciakra), o nazwie «Nieskalane światło»), z kanonu świętych pism buddyjskich, Kandziur (bKa' 'gyur), t. 100, wyd. dPe bsdur ma, Pekin 2006-2009, s. 258. Przekład z języka tybetańskiego: Jakub Szukalski.

།སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མི་འཇིགས་པ་བཞི་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་དང་།
ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོན་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་དང་།
སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་དང་།
ཟག་པ་ཟད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པ་ལ་མི་འཇིགས་པའོ།

བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་འགྲེལ་བཤད་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་བྱུང་ངོ༌།